Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden ChatGPTnl.nl

Welkom bij chatgptnl.nl. Door onze website en diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn bedoeld om een duidelijk begrip te scheppen van wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

1. Gebruiksrecht:

chatgptnl.nl biedt een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de diensten te gebruiken die via de website worden aangeboden. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om u in staat te stellen gebruik te maken van de aangeboden diensten op de wijze zoals toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden.

2. Gebruiksbeperkingen:

U gaat ermee akkoord om onze diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden of op een manier die schadelijk kan zijn voor ons, onze diensten, of andere gebruikers. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, hacken, verspreiden van virussen, inbreuk op privacy, verspreiden van illegale inhoud, of het aanzetten tot geweld of haat.

3. Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, gebruikersinterface en de algehele uitstraling van chatgptnl.nl, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van of in licentie gegeven aan chatgptnl.nl. Geen deel van de website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar gemaakt, of verdeeld op welke manier dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Wijzigingen aan de diensten:

We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in onze diensten, inclusief het verwijderen, wijzigen of toevoegen van functies.

5. Beëindiging:

We kunnen uw toegang tot onze diensten beëindigen of opschorten als we vermoeden dat u deze gebruiksvoorwaarden schendt. Bij beëindiging blijven de relevante delen van deze voorwaarden van kracht.

6. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid:

U vrijwaart chatgptnl.nl tegen alle claims, kosten, schade, verliezen en andere aansprakelijkheden die voortkomen uit uw gebruik van de diensten. chatgptnl.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of voorbeeldschade.

7. Wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden:

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen. Uw voortgezet gebruik van de diensten na dergelijke wijzigingen vormt uw akkoord met de nieuwe voorwaarden.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door gebruik te maken van chatgptnl.nl, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Voor vragen over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.